The journey through time by Stilton, Geronimo
The treasures of the kingdom by Stilton, Geronimo
Lost in time by Stilton, Geronimo
Geronimo Stilton by Stilton, Geronimo
The mystery of the pirate ship by Stilton, Geronimo